User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท


ผลงานติดตั้ง
ผลงานติดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Location : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

New !  ผลงานติดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา. (อีกหนึ่งผลงานติดตั้งออกแบบที่เราภูมิใจ)

Designed and Installed by  : Phupai Green Energy !

 

บริษัทและทีมงานติดตั้งงานระบบ ภูมิใจอย่างมากที่เราได้อยู่เบื้องหลังผลงานและเพื่อเผยแพร่ความรู้พลังงานทดแทนให้พี่น้องที่สนใจ by : Phupai Green Energy ! www.wind-solarcell.com

 

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 16 มี.ค. 55 นี้ เตรียมพบกับ แหล่งรวมความรู้ด้านพลังงาน สนุกกับการเรียนรู้ ระบบไฟฟ้า ด้วยสื่อ Interactive การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
บริเวณบนสำนักงานฯ ชั้น ๕,๖,๗ ให้บริการความรู้และเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า, 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ผสมผสานบูรณาการด้วย Multi Media ให้แก่กลุ่มนักเรียน 

ให้แก่กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เริ่มเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๕ ผู้สนใจจองเวลาก่อนเข้าชมได้ที่ 
๐๔๔-๒๑๔๓๓๔-๕, ๐๔๔-๒๑๔๓๓๗-๘ ต่อ ๒๓๐๕๓


ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านไฟฟ้า, ประวัติไฟฟ้าและเทคโนโลยี
ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่
างประหยัดและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การสั่งจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าใจง่าย 
ด้วยแนวคิดแบบ Interactive approach สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
ชมและสิ่งแสดง 
จากสื่อ Muti-media ประกอบด้วย ๓ โซน ดังนี้

รูปแบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้
ภายในบ้าน พร้อมทั้งแสดงหน่วยการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิ

 

โซนที่ 1 เทคโนโลยีไฟฟ้า ตั้งอยู่บนชั้นที่ 7 เป็นพื้นที่แสดงพัฒนาการเกี่ยวกับไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มค้นพบจนถึงปัจจุบัน และความรู้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ โดยจัดแสดงเป็นนิทรรศการ ประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้า นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลก เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และบ้านประหยัดพลังงานที่จำลองการรูปแบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมทั้งแสดงหน่วยการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิ- โซนที่ 2 วิวัฒนาภารกิจ ตั้งอยู่บนชั้นที่ 6 เป็นพื้นที่จัดแสดงประวัติความเป็นมา
ของการมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย นับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ประวัติและพัฒนาการของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ง 5 ทศวรรษโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าความปลอดภัย
ในการใช้ไฟฟ้าการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับกิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจำลองปรากฏการณ์ฟ้าผ่าโดยใช้หม้อแปลงเรโซแนนซ์ ชนิดขดลวดเทสล่า


- โซนที่ 3 เสริมแนวคิดบุคลากร ตั้งอยู่บนชั้นที่ 5 ของอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดนครราชสีมาเป็นการให้บริการความรู้ด้วยการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ด้วยห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ที่ครบครัน ทันสมัยและได้มาตรฐานรวมทั้
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ที่ให้บริการสืบค้นทรัพยากรความรู้ในประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจร