User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท


ผลสำรวจ
ผลงานสำรวจพื้นที่บ้านทรงไทยล้านนา คุณ อมรรัตน์ บุรีรัมย์ (Solar sell)
Location : บุรีรัมย์

งานสำรวจพื้นที่บ้านทรงไทยล้านนา คุณ อมรรัตน์  บุรีรัมย์ (Solar sell)

Owner : คุณ อมรรัตน์

เจ้าของบ้านทรงไทยสไตล์ล้านนา บนพื้นที่ 35 ไร่  เจ้าของธุรกิจ โรงงานน้ำตาล อสังหาฯ และธุรกิจอื่่นๆ ในภาคอีสาน

นที่เข้าสำรวจ : 25     april  2011 : เดินทางสำรวจโดย :  Mobile Team

ระบบการติดตั้ง: ติดตั้งโซล่าเซลเพื่อที่พักอาศัย  ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โซล่าเซลแสงสว่าง รอบๆบ้าน โซล่าเซลผลิตน้ำร้อน

solar cell street light  รอบๆโครงการ

และการออกแบบเผื่อการใช้ระบบ On Grid Inverter ในอนาคต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------