User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท
ตรวจสอบสถานะ
EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายหลังฝากส่ง 24 ชม.


NEWS
วิธีการเลือกซื้อกังหันลมผลิตไฟฟ้า

                        
    ปัจจุบันนี้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเริ่มมีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  ความก้าว

หน้า
ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

เหมาะสมกับผู้บริโภค
 เนื่องจากข้อได้เปรียบของกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อเทียบกับ

โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่า solar cell
 คือ กังหันลมสามารถผลิต

พลังงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตราบเท่าที่มีลมที่สำคัญที่สุด

คือ "เราผลิตได้เอง" กังหันลมผลิตไฟฟ้า

     คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (อาจเรียกว่าเครื่องปั่นไฟ) ขับเคลื่อนด้วยกังหันซึ่งใช้

กำลังลม
มาขับใบพัดทำหน้าที่รับกำลังลมมาเปลี่ยนให้เป็นแรงหมุนนำไปหมุนเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าใบพัดและเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ายึดติดเป็นชุดเดียวกันติดตั้งไว้บนเสาสูง

เพื่อให้ได้กำลังลมแรง แล้วจึงต่อสายไฟลงมาใช้งาน
กำลังของกังหันลมผลิตไฟฟ้า 

คือ ปริมาณไฟฟ้าที่เครื่องสามารถผลิตขึ้นมาได้ขนาดเล็กจะบอกหน่วย
กำลังเป็น 

วัตต์ 
(Watt) ถ้ากำลังสูงขึ้นเป็น ขนาดใหญ่จะบอกเป็นกิโลวัตต์ (Kilowatt) 1 กิโล

วัตต์ 
1000 วัตต การบอกกำลังนี้จะต้องกำกับด้วยว่า ณ ความเร็วลมเท่าไร เวลา

นำไปใช้งานจริงกำลังที่จะได้รับจริง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วลม ลักษณะของใบพัด

ที่ดีจะต้องเป็นไฟเบอร์  ข้อมูลควรรู้

          ความเร็วลมจากธรรมชาติจะแรงหรืออ่อนเราใช้หน่วยวัดความเร็วหลาย

อย่าง เช่น ไมล์ต่อชั่วโมง 
(Mile/Hour mph) หรือ คำนวณลงมาเป็นฟุตต่อนาที่

(Foot/Minute) และกิโลเมตรต่อชั่วโมง (Kilometer/Hour) หรือคำนวณลงมา

เป็น เมตรต่อวินาที 
(Meter/Second)  โดยการคำนวณดังนี้ ความเร็วลมกิโลเมตร

ชั่วโมงคูณด้วย 1000ให้กลายเป็นเมตร ชั่วโมง เมื่อหารด้วย 60 จะได้เป็นเมตร

ต่อนาที และหารด้วย 60 อีกครั้ง
เพื่อให้เป็นเมตร:วินาที ความเร็วลมระดับที่กังหัน

ลมสามารถเริ่มต้นทำงานและผลิตไฟฟ้าได้เรียกว่าความเร็วลมเข้าระบบ 
(Cut in 

Wind Speed)
 แต่ในขณะนี้อาจได้กำลังน้อยหรือยังไม่ได้กำลังเลย (ความเร็วลม

ประมาณ 6 เมตร
 : วินาที) การจำหน่ายหรือขายไฟฟ้าจะกล่าวถึง พลังงานเท่านั้น

และจะซื้อขายกันเป็นจำนวนหน่วย (1 หน่วย 
1 กิโลวัตต์ :ชั่วโมง) ปัจจุบันการ

ไฟฟ้ารับซื้อพลังงานไฟฟ้าผลิตจากลมในราคาหน่วยละ 2.60 บาท + เงินเพิ่มให้เป็น

พิเศษอีก 4.50 บาท รวมเป็น 7.10 บาท

 

 ตัวอย่าง
   
      ความเร็วลม 18 กิโลเมตร : ชั่วโมง เมื่อคิดเป็นเมตร : วินาทีจะได้ 18 x 

1000 
/(60x60) = 5 เมตรต่อวินาที ข้อมูลที่ควรจำ  1 เมตร : วินาที = 

3.6 กิโลเมตร :ชั่วโมง = 2.24 ไมล์ :ชั่วโมง


 หมายเหตุ

     กังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปจะทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มพิกัดที่ความเร็ว

ลมประมาณ
 10-12 เมตร วินาที และถ้าความเร็วลมลดลงครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ

5-6 เมตร 
วินาทีกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะลดลงเหลือเพียง 1ใน 8 เท่านั้น ความเร็ว

ในการหมุนของกังหันลมเป็นจำนวนรอบ:นาที
ถ้าเราไปยืนดู กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ซึ่งกำลังหมุนอยู่
แล้วอยากรู้ความเร็วรอบเท่าไหร่ ให้ใช้นาฬิกาจับเวลาภาย

ในเวลา 1 นาที ใบพัดของกังหันจะหมุนผ่านเสากี่ครั้งแล้วหารด้วยจำนวนใบพัด ก็จะ

ได้เป็นความเร็วรอบ 
: นาที
 

 ตัวอย่าง

     ในการจับเวลา 1 นาที นับจำนวนครั้งที่ใบพัดหมุนผ่านเสาได้ 180 ครั้ง และ

กังหันลม
เป็นชนิด 3 ใบพัด ความเร็วรอบในขณะนั้นเท่ากับ 180/3 60 รอบ 

นาที
 

 แบตเตอรี่ (Battery)

      ทำหน้าที่ประจุ (ชาร์จ) พลังงานเก็บไว้ในแบตเตอรี่เปรียบ
เสมือนการสูบน้ำ

เก็บไว้ในถัง
เครื่องสูบน้ำสูบได้ปริมาณไม่มาก แต่สูบตลอดทั้งวันทั้งคืนปริมาณน้ำจึง

ถูกเก็บไว้ในถัง ความจุของถังควร
มากกว่าขีดความสามารถที่สูบได้เป็น 2 หรือ 3 

เท่าขนาดของแบตเตอร ี่ก็เช่นเดียวกันควรมีความจุมากกว่า
พลังงานที่ผลิตได้ใน

รอบสัก 2 หรือ 3 เท่า

 

 วิธีคำนวณ

      ขนาดความจุของแบตเตอรี่ จะบอกเป็น แอมแปร์ 
ชั่วโมง (Ampare-Hour 

หรือ Ah) เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 70 Ah ผู้ผลิตจะมีข้อความแสดงไว้ว่า 

12
 V.70 Ah (20HR) อย่างนี้หมายความว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้ว 

สามารถใช้งานที่กระแส 3.5 แอมแปร์ได้นาน 20 ชั่วโมง ( 70 
÷ 20 = 3.5am

และ 3.5am x 20 ชั่วโมง 70 Ah)   

 

 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

    ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแส-สลับ (AC)

พร้อมทั้งปรับแรงดัน (Volt) ให้ได้ตามที่ต้องการใช้งานและจะต้องมีขนาดกำลังวัตต์

(Watt) เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
 

 ข้อควรระวัง

       อินเวอร์เตอร์จะมีระบบสวิทช์เปิดปิดหากไม่มีการใช้งาน เพื่อลดการสูญเสีย

พลังงาน
จากแบตเตอรี่และยังเป็นการยึดอายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ หลังจากที่

ไม่ใช้ควรปิดทุกครั้งที่เลิกใช้
หรือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลา


 ชุดรับรองการหันเห (Yaw bearing)

     เนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลา กังหันลมจึงจำเป็น
ต้องปรับ

ทิศทางตามลมทำให้ต้องมีลูกปืนรองรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมทั้งใบพัด(
Yaw

Bearing)
 ทำให้สามารถปรับทิศทางได้รอบตัวและต้องมีหางเสือ (Tail Vane) เพื่อ

ช่วยให้กังหันตรงทางลงอยู่เสมอ