User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท


NEWS
ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

 

ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ส่งเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยที่แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมอยู่ระหว่าง 170-230 โวลท์ ซึ่งเป็นระดับที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทำงานได้ โดยจะดึงพลังงานจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้สูงสุดในเวลานั้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์ หลังจากนั้นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ไฟฟ้าที่ผลิตและจ่ายออกจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะมีคุณสมบัติและคุณภาพเหมือนไฟฟ้าในระบบจำหน่าย ไฟฟ้าส่วนนี้จะไหลผ่านมิเตอร์ผลิตไฟฟ้า เพื่อบันทึกการผลิตไฟฟ้าที่ได้ทั้งหมดจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง เหมือนมิเตอร์ที่ใช้กับไฟฟ้าในบ้านทั่วไป จากนั้นไฟฟ้าส่วนนี้จะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านฯ ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ กำลังไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งผ่านมิเตอร์ซื้อ-ขายออกไปสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยมิเตอร์ชุดนี้ทางการไฟฟ้าฯ จะเปลี่ยนให้ใหม่ สามารถหมุนกลับทางไป-มาได้ คือ ซื้อขายไฟฟ้าในตัวเดียว ในลักษณะหักลบกัน

 

 

การทำงานของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าฯ อยู่เสมอ ในกรณีที่ไฟฟ้าในระบบดับหรือขัดข้องหรือผิดปกติ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะหยุดทำงานทันที ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับระบบ และที่สำคัญก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฯ ที่จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

thanks: data egat.co.th